Hoogste tijd voor gemeente Zaltbommel om actie te ondernemen! Vanwege het storten van bagger en slootmaaisel op de bermen, worden deze steeds zachter. Delen van de oevers en grote stukken berm verdwijnen dus in de sloten. Het wegdek scheurt en verzakt hierdoor. Een goed voorbeeld van deze steeds gevaarlijk wordende straat en berm is de Krangstraat in Bruchem.

Daarom heeft de fractie van PvdA/GL schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente, die samen met Waterschap Rivierenland verantwoordelijk is voor veilige wegen en veilige bermen.

Vragen waarop de fractie graag antwoord wil, zijn de volgende:

 1. Is de gemeente bekend met het feit dat oevers van de sloot ten noorden van de Krangstraat te Bruchem inzakken?
  Zo ja,
  a.  Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte?
  b.  Welke acties zijn sindsdien ondernomen?

  De verantwoordelijkheden ten aanzien van deze sloot?
 2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot? Voor het onderhoud van de oever? Voor het onderhoud van de berm?
 3. Welke afspraken zijn gemaakt tussen de verantwoordelijken voor sloot-, oever- en bermonderhoud om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van de ene partij niet worden geschaad door de werkzaamheden van de andere partij?

  De afgelopen decennia is de sloot ten noorden van de Krangstraat (onbewust) geleidelijk aan verbreed. Dit blijkt onder andere uit enkele betonnen ‘kunstwerken’ in de sloot die de oorspronkelijke slootbreedte aangeven.
 4. Wil de gemeente een luchtfoto van deze sloot aanleveren en daarin eveneens de kadastrale grenzen opnemen?
 5. Welke consequenties gaat het college eraan verbinden als de sloot de afgelopen decennia daadwerkelijk breder is geworden?

  De oevers kalven niet alleen aan de straatzijde maar ook aan de overzijde (oevers van het boerenland) op diverse plaatsen ernstig af. En over de gehele slootlengte van ruim 1 km verzakken op diverse plaatsen de oevers. Een drastisch ingrijpen lijkt onvermijdelijk om de bermen en de weg te behouden.
 6. Welke maatregelen wil de gemeente dat het waterschap gaat nemen.

  Een passende maatregel kan zijn dat het waterschap beschoeiing over de gehele lengte van de sloot gaat plaatsen.
 7. Welke eisen stelt de gemeente aan het nemen van deze (of andere) maatregel(en)?
 8. Wil de gemeente het waterschap opdragen om bij het nemen van de maatregelen het oorspronkelijke profiel van deze sloot te corrigeren

  Het voorgaande gaat heel specifiek over één sloot van Waterschap Rivierenland in gemeente Zaltbommel.
 9. Heeft de gemeente een goed beeld van de effecten van het onderhoud van andere sloten op gemeentelijke eigendommen?
 10. Zijn er andere locaties in onze gemeente met vergelijkbare problemen?
 11. Is de gemeente bereid om afspraken te maken met verantwoordelijken voor sloten opdat het beheer en onderhoud adequaat wordt uitgevoerd en gemeentelijke eigendommen niet worden beschadigd?
 12. Wil de gemeente daarbij ook afspraken maken ten behoeve van de biodiversiteit (gericht op ecologische sloot-, oever- en bermbeheer)? 

Addendum: op 8 april 2020 heeft het college geantwoord. Lees de antwoorden hier.