STANDPUNT: DUURZAAMHEID, KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE

Duurzaamheid, klimaat en energietransitie

Wij zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is om zuinig te zijn op onze aarde. Daarom willen we grondstoffen hergebruiken en het milieu en klimaat minder belasten. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving en daarvoor dient ook de gemeente duidelijke keuzes te maken. Op dit moment zijn gemeenten Zaltbommel en Maasdriel ‘middenmoters’ op de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Wij willen dat de Bommelerwaard vergroent en in de kopgroep van de Duurzaamheidsindex komt. PvdA/Groenlinks wil een CO2 neutrale Bommelerwaard in 2030.

Bijsturen en invloed uitoefenen binnen alle beleidsterreinen

Ons uitgangspunt is dat de gemeente binnen haar vermogen alles doet om achteruitgang van het milieu en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Maatregelen:

 • Een klimaat- en milieuparagraaf in de nota’s en voorstellen op elk beleidsterrein. De effecten van het voorgenomen beleid op milieu en duurzaamheid staan in deze paragraaf beschreven. Ieder plan dient bij te dragen aan de CO2 neutrale ambitie.
 • De energietransitie van fossiele brandstof naar schone energie concreet ondersteunen. Zo komt er meer ruimte voor de opwekking en toepassing van wind- en zonne-energie.
 • Vergroening van de eigen woonomgeving en versterken van de veerkracht van het watersysteem door open ruimten in de wijken te behouden en in nieuwbouwwijken te zorgen voor genoeg opvangbassins.
 • Inwoners stimuleren en ondersteunen we om gemakkelijk te onderhouden groene tuinen en geveltuinen aan te leggen. Verstening van tuinen wordt ontmoedigd. Bestaande initiatieven zoals Waaljutten en acties door de dorpsraden zal de gemeente faciliteren.
 • De vervuiling van lucht, water en bodem tegengaan door op te treden tegen bedrijven en inwoners die het leefmilieu vervuilen;
 • Meer ruimte voor biodiversiteit door o.a. minder kassen, ondersteuning van natuur- en landschapsorganisaties en ecologisch groenbeheer;
 • Een samenleving gebaseerd op een circulaire economie door ondersteuning van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en lokaal inkopen;
 • Een zo schoon mogelijk vervoer, veilige fietspaden, duurzame bedrijven, elektrische buurtbus, elektrische oplaadinfrastructuur in nieuwe (en bestaande) woonwijken;
 • De gemeente als vraagbaak en steunpunt voor duurzaamheid en milieu voor bedrijven en particulieren.

 

Een voorbeeldrol van de gemeente bij duurzaamheid en milieu

Ook met betrekking tot het milieu heeft de gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen. Dat vraagt concrete inspanningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie zelf.

Maatregelen:

 • Nieuwbouw en aanpassing van maatschappelijk vastgoed (gemeentelijke gebouwen, scholen, etc.) zal energiearm/zuinig worden uitgevoerd en zoveel mogelijk met toepassing van volledig herbruikbare materialen.
 • De gemeente neemt energiebesparende maatregelen. Zo krijgen burgemeester en wethouders een elektrische fiets in plaats van reiskostenvergoeding.