STANDPUNT: ONDERWIJS

Onderwijs

Je leert je leven lang

Leren doe je een leven lang. Leren begint bij de geboorte en we leren ons hele leven, al dan niet georganiseerd. We leren omdat we dromen hebben, omdat we willen groeien, omdat iedereen talenten heeft, omdat we werk willen doen dat onze passie heeft. We leren ook door de dagelijkse omgang met anderen en door de wereld om ons heen. Meestal weten we de weg te vinden naar die mogelijkheden om te leren, maar soms hebben we daar ook wat hulp bij nodig. Want iedereen heeft recht op kansen om zich te ontwikkelen en te kunnen groeien. De politiek kan hier keuzes maken en mogelijkheden bieden voor iedereen.

PvdA/GroenLinks wil:

18. Voorschoolse educatie: stimuleren en informeren

De gemeente biedt verschillende mogelijkheden en voorzieningen ter ondersteuning bij de opvoeding en opvang. Ouders die daar baat bij zouden hebben weten nu de weg naar de gemeente soms niet te vinden. Daar willen wij wat aan doen.

Maatregelen:

18.1. Peuteropvang en voorschoolse opvang vanaf twee jaar beschikbaar voor alle peuters in de Bommelerwaard.

18.2. Gemeentelijk beleid met betrekking tot de aard en aanbod van voorschoolse voorzieningen, met aanpassing van de subsidieverordening.

18.3. Objectief goede kwaliteit bijvoorbeeld door VVE certificaat voor leid(st)ers (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)

18.4. Heldere en toegankelijke informatie aan ouders d.m.v. informatiepakket en huisbezoek aan nieuwe ouders. Geadresseerde folders en duidelijke informatie en eenvoudige aanvraagprocedure internet.

18.5. Stimuleren van initiatieven van ouders en kinderopvang bij de ontplooiing van educatieve activiteiten.

19. De school als veilige en stimulerende plek voor kinderen

Wij willen dat elk schoolgaand kind binnen de Bommelerwaard toegang heeft tot onderwijs dat bij haar of hem past. Dat kinderen gestimuleerd worden om talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. En dat de school een veilige omgeving is.

Maatregelen:

19.1. Zorg en onderwijs werken meer samen. Deze samenwerking is met name gericht op preventie.

19.2. De Bommelerwaard blijft speciaal onderwijs bieden. Dit onderwijs is van goede kwaliteit en ingebed in het sociale leven.

19.3. Steunen van initiatieven van scholen en ouders bij de ontplooiing van activiteiten voor bepaalde doelgroepen, zoals hoogbegaafde kinderen.

19.4. Stimuleren dat basisscholen in de Bommelerwaard plaatsen bezoeken als het bezoekerscentrum “De grote rivieren” minimaal één keer per jaar, waarbij milieu extra aandacht krijgt.

20. Bijdragen verbinding middelbaar onderwijs en samenleving

Wij willen dat er een breed aanbod is van middelbaar onderwijs binnen de Bommelerwaard. Dat de gemeente en bedrijven meer betrokken zijn bij de praktijkervaring naast het schoolprogramma. En dat de gemeente hierbij een voortrekkersrol neemt. Daarbij is ook aandacht voor maatschappelijke noden van belang, zoals bijv. eenzaamheid en ouderen.

Maatregelen:

20.1. De gemeente zet haar netwerk in om scholen, bedrijven en instellingen met elkaar in contact te brengen. Dit om de toegang te vergemakkelijken t.b.v. stages, voorlichting, praktijkonderwijs.

20.2. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie en biedt ook zelf jaarlijks stageplekken aan jongeren.

20.3. In het verbinden van scholen, bedrijven en instellingen zet de gemeente ook in op contact tussen scholieren en ouderen.

21. Werken aan taalvaardigheid en werkervaring volwassenen

De Bommelerwaard is een gebied met veel laaggeletterden. Wij willen hier wat aan doen en daarbij heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.

Maatregelen:

21.1. (Vrijwilligers) organisaties worden actief benaderd m.b.t. taalondersteuning anderstaligen en laaggeletterden binnen de regio en kunnen hiervoor op gemeentelijke steun rekenen.

21.2. De gemeente inventariseert het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van bedrijven in relatie tot het stimuleren van taalvaardigheid en werkstages en maakt MVO onderdeel van het vergunningensysteem voor nieuw te vestigen bedrijvigheid.

21.3. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en biedt ook zelf taalstages en werkervaringsplaatsen aan uitkeringsgerechtigden, schoolverlaters en statushouders.