STANDPUNT: SPORT, KUNST & CULTUUR

Sport , Kunst & Cultuur

Wij prijzen ons gelukkig met een grote verscheidenheid aan cultuur, kunst en sport in de Bommelerwaard. Er is een bloeiend verenigingsleven en de dorpshuizen in de kernen bieden ruimte aan culturele activiteiten. Cultuur, kunst en sport leveren een krachtige bijdrage aan de lokale identiteit en laten zien dat de Bommelerwaard een zeer diverse en aantrekkelijke woonomgeving is.

PvdA/GroenLinks wil:

Jeugd en cultuur, kunst en sport bij elkaar brengen

De gemeente is niet verantwoordelijk voor cultuur, kunst en sport maar kan het wel stimuleren, ondersteunen en verbinden met andere beleidsterreinen als onderwijs, zorg, welzijn en integratie.

Maatregelen:

 • De gemeente ondersteunt programma’s in onderwijs en buitenschoolse opvang die leerlingen in contact brengen met cultuur, kunst en sport. Voorbeelden daarvan zijn museum- en theaterbezoek, deelname aan kunstroutes, workshops dans, zang, beeldende kunst en toneel, en introductietrainingen bij sportclubs. Bij voorkeur werken we daarbij samen met lokale culturele aanbieders.
 • Samen met het basis en voortgezet onderwijs en de cultuurdragende partijen in de Bommelerwaard, werkt de gemeente aan een samenhangend cultuurprogramma.
 • De muziek- en sportverenigingen krijgen ondersteuning om scholen de mogelijkheid te bieden een beroep op hen te doen om leerlingen kennis te laten maken met de grote diversiteit aan muziekinstrumenten en sporten.
 • Met een kortingspas voor specifieke doelgroepen nemen we eventuele financiële drempels weg die kinderen beletten om deel te nemen aan culturele, kunstzinnige en sportieve lessen of activiteiten.
 • Wij zetten in op nauwe samenwerking tussen het onderwijs, zorg en de bibliotheken. Dit met het oog op taal- en leerachterstanden. We vinden de inzet van leescoaches van belang voor vroege ervaring met het web, sociale media en boeken.

Een gewaardeerde plaats vanwege cultuur, kunst en sport

Cultuur, kunst en sport verrijken het leven zowel geestelijk als lichamelijk. Deze activiteiten zijn niet alleen verrassend, stimulerend en inspirerend, maar ook verbindend. En ze dragen bij aan de ontplooiing van onze inwoners en aan het woonplezier in de Bommelerwaard.

Maatregelen:

 • De gemeente ondersteunt activiteiten die een bijdrage leveren aan een sterkere profilering van Zaltbommel/Maasdriel als een aantrekkelijke woonplaats met een rijk verenigingsleven voor cultuur, kunst en sport.
 • Bij de realisatie van voorzieningen wil de gemeente zoveel als mogelijk faciliteiten voor cultuur en sport clusteren en multifunctionaliteit realiseren. Deze samenwerking ten behoeve van cultuur en sport zorgt voor meer kwaliteit en maatschappelijk rendement.
 • De bibliotheek vervult een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling en bij de overdracht van culturele en opvoedkundige waarden. PvdA/GroenLinks wil bij elke school een toegankelijke voorziening, waar kinderen en inwoners boeken kunnen lenen.
 • Voor kunst in de openbare ruimte, heeft aankoop van de plaatselijke kunstenaars de voorkeur.

 

Een leven lang bewegen!

Bewegen is leuk en gezond. Sporten is een manier om mensen te verbinden en een manier van meedoen. Niet alleen voor jongeren maar voor iedereen – ouderen, allochtonen, mensen met een beperking en statushouders – is het van groot belang om te sporten.

Maatregelen:

 • In buurten en dorpen laten en creëren we ruimte voor jongeren om te klimmen, klauteren en spelen. Waar nodig worden speeltoestellen geplaatst.
 • Kindvriendelijke buurten en dorpen geven de mogelijkheid om te spelen en te bewegen in de openbare ruimte.
 • Sportverenigingen worden ondersteund in een effectief jeugdbeleid zodat kinderen al op relatief jonge leeftijd kennis kunnen maken met diverse sporten.
 • Ook voor andere doelgroepen is er beleid om bewegen en sporten te stimuleren.