STANDPUNT: VEILIGHEID

Veiligheid

Ingrijpen waar het moet, voorkomen waar het kan.

Iedereen moet zich veilig voelen, in huis, maar ook buitenshuis. Veiligheid in onze woonomgeving vraagt een goede balans tussen preventie en aanpak van die zaken die overlast geven en ons gevoelens van onveiligheid bezorgen. PvdA/GroenLinks wil dat op de doorgaande hoofdwegen het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer zoveel als mogelijk van elkaar gescheiden is. Op de overige wegen, waar snel en langzaam verkeer beiden op pad zijn, richt onze aandacht zich op de veiligheid van voetgangers, fietsers, kinderen en mindervaliden. Meestal is dat ook goed om negatieve effecten van het verkeer op de leefbaarheid te beperken.

PvdA/GroenLinks wil:

Toezicht en handhaving

Er moet toezicht zijn op straat. De wijkagent, bekend met en benaderbaar voor de bewoners, speelt daarbij een sleutelrol. Ook buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben daarbij een rol. En last but nog not least ook bewoners, die zelf betrokken en alert zijn, bijvoorbeeld via een Buurt-app.

Maatregelen:

  • Aanpakken van overlast veroorzakende groepen. Als dit jeugdgroepen zijn, worden ook de ouders aangesproken. We pakken in gesprek met de betrokkenen de oorzaken van dat gedrag aan.
  • Strikt optreden tegen illegale afvalstortingen en tegen georganiseerde criminaliteit. Waar we signalen hebben van het mengen van onder- en bovenwereld en witwassen van geld, proberen we door een samenhangende aanpak met alle controlerende overheidsinstanties die ondermijning van onze samenleving de kop in te drukken.
  • Als burgers melding maken van zaken, zorgen we dat we snel ter plaatse zijn en dat problemen worden aangepakt.

Samenwerking en betrokkenheid van bewoners

Woningbouwcorporaties, welzijns- en jeugdzorginstellingen, onderwijs, brandweer, politie, bedrijven en bewoners zijn de partners van de gemeente in het signaleren, voorkomen en aanpakken van overlast, intimidatie en criminaliteit in onze woonomgeving.

Maatregelen:

  • De wijkaanpak met wijkagent, Buurtzorg Jong en bewoners / ouders in Zaltbommel is succesvol gebleken en zal in dien gewenst in andere kernen ook daar worden ondersteund.
  • Buurt-app initiatieven (blijven) faciliteren.

Signaleren en voorkomen huiselijk geweld

Bij veiligheid denk je meestal aan vreemden die je veiligheid bedreigen, maar de meeste slachtoffers van geweld kennen de daders. In de Bommelerwaard willen we huiselijk geweld en kindermishandeling (denk ook aan vechtscheidingen) voorkomen.

Maatregelen:

  • Wij bevorderen voorlichting over opgroeien, ondersteuning bij problemen in het gezin en het melden van gevallen van huiselijk geweld, indien gewenst anoniem.
  • Wij maken ons sterk voor een betere samenwerking met Veilig Thuis en de Jeugdbescherming.

Veiligheid voor fietsers, voetgangers, kinderen en mindervaliden

Te vanzelfsprekend maken we ruim baan voor het gemotoriseerde verkeer en moeten de ‘zwakkere’ verkeersdeelnemers maar zien hoe ze op soms smalle wegen veilig over straat kunnen. Voor vrachtwagens moet gelden: niet de kortste maar de veiligste weg.

Maatregelen:

  • Vrijliggende fietspaden op hoofdroutes (o.a. de F2 naar Den Bosch).
  • De stoep biedt doorgang – dus zonder obstakels – voor voetgangers, rolstoelers, rollators en kinderwagens.
  • We stimuleren naar school gaan met de fiets. In overleg met scholen en ouders maken we de schoolomgevingen rond de begin- en uitgaanstijden veiliger.