PvdA/GroenLinks Maasdriel stelt vragen na openbaar worden van nieuwe informatie over vreemde grenswijziging Bestemmingsplan Buitengebied in Rossum.

Waar gaat het over? Een korte terugblik

Tijdens het vaststellen van het herziene Bestemmingsplan Buitengebied in de raadsvergadering van 26 juni jl. diende de VVD een motie van wantrouwen in tegen de voor dat bestemmingsplan verantwoordelijke wethouder de heer De Vries, vanwege een witte vlek in het bestemmingsplan ter plekke van een stuk van zijn eigen grond.

De burgemeester heeft in de zomer intern en extern laten nagaan of de wethouder integer heeft gehandeld. Dat onderzoek concludeerde dat dit het geval was, maar de onderzoekers gaven wel een aantal aanbevelingen mee aan de gemeente Maasdriel om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen.  Een van die aanbevelingen is om de gemeenteraad inzicht te geven over wat de reden is geweest om het stuk grond alleen maar uit het bestemmingsplan Buitengebied te halen maar niet de nieuwe beoogde dorpswoning te bestemmen.

Momenteel geldt daarom ter plekke nog steeds het oude bestemmingsplan buitengebied. De aanbevelingen zullen in de raadsvergadering op 16 april as. besproken worden.

Waarom nu opnieuw vragen stellen?

De aanbeveling om uit te leggen waarom de bovengenoemde ongebruikelijke procedure werd gevolgd, was voor ons raadslid Kees van Drunen reden om inzage te vragen in de achterliggende stukken. Als raadslid heb je de taak om te controleren of de goede besluiten genomen zijn. De informatie werd pas na herhaaldelijk aandringen, of maar half, of helemaal niet gegeven. Eigen onderzoek en informatie die het gemeentehuis net vrij gegeven heeft na een WOB-verzoek van een burger, roepen een gedetailleerder beeld op:

  • dat ten onrechte in het dossier staat dat Rijkswaterstaat geen bezwaar heeft tegen het toevoegen van een extra woning op die plaats in het winterbed van de Maas
  • dat de burgemeester details die vragen oproepen niet heeft willen geven, terwijl hij dat volgens de Gemeentewet wel had moeten doen

Om de reactie die het college van B&W al op de aanbevelingen heeft gegeven goed te kunnen beoordelen moet ook duidelijk zijn wat deze nieuw boven tafel gekomen informatie betekent. Daarom gebruikt de fractie van PvdA-GroenLinks het vragenhalfuur in de raadsvergadering a.s. donderdag 20 februari om de burgemeester hierop te bevragen.

Wilt u meer weten, bijgevoegde stukken zijn openbaar en via onze website in te ziende vragen en de bijbehorende documenten kunt u hier op onze website inzien.